Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Resko, ul. Chopina 12, 72-315 Resko

Siedziba nadleśnictwa jest w pełni przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Weście główne od strony ul. Chopina dostępne jest z poziomu parkingu i prowadzi do przestronnego holu z dostępem do sekretariatu. Wejście do Sali edukacyjnej od strony parkingu zostało wyposażone w rampę wjazdową dla wózków inwalidzkich. Wejście techniczne w ścianie szczytowej nie posiada żadnych ułatwień dla niepełnosprawnych. W budynku nie występują żadne progi, ani stopnie, utrudniające poruszanie się takich osób. Na parterze oraz na piętrze znajdują się odpowiednio przystosowane toalety z uchwytami i obniżonymi umywalkami. Na piętro można wjechać platformą do przewozu wózków inwalidzkich. Obsługą platformy zajmują się pracownicy nadleśnictwa.

Na parkingu biurowym nadleśnictwo wyznaczyło 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – w odległości ok. 30 metrów od wejścia głównego. Poza wyznaczonymi miejscami nie ma przeszkód, by osoby takie mogły podjechać bezpośrednio pod wejście główne budynku

W nadleśnictwie nie obowiązują żadne ograniczenia zabraniające wejścia do budynku z psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dźwiękowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego, ale Nadleśnictwo umożliwia spotkanie z tłumaczem języka migowego w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania, wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 91 39 51 400 lub e-mailowo na adres: resko@szczecin.lasy.gov.pl