Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin udostępniania obiektów turystycznych

Zasady korzystania ze wszystkich obiektów turystycznych, funkcjonujących w Nadleśnictwie Resko.

We wszystkich obiektach turystycznych, funkcjonujących w Nadleśnictwie Resko, obowiązują następujące zasady korzystania:

 1. Każda osoba korzystająca z udostępnionego przez nadleśnictwo obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.
 2. Obiekty turystyczne dostępne są we wszystkie dni w roku - z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia (np. wprowadzonym zakazem wstępu do lasu, prowadzeniem w pobliżu prac leśnych itp.)
 3. Nadleśnictwo dokłada wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa na udostępnianych obiektach turystycznych, jednak ze względu na złożoność i nieprzewidywalność środowiska leśnego, pełne ryzyko użytkowania tych obiektów ponosi odwiedzający. W związku z tym, przed rozpoczęciem korzystania z obiektu odwiedzający zobowiązany jest upewnić się, czy nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo oraz czy urządzenia turystyczne z których zamierza skorzystać znajdują się w odpowiednim stanie. Zauważone nieprawidłowości odwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać w siedzibie nadleśnictwa lub u lokalnego leśniczego.
 4. Z urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu turystycznego należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Zabrania się zaśmiecania terenu obiektu. Odwiedzający zobowiązany jest do umieszczania śmieci w zamykanych śmietnikach - z upewnieniem się, co do prawidłowego i szczelnego zamknięcia kosza. Zabrania się wyrzucania i pozostawiania przy obiekcie turystycznym resztek jedzenia.
 6. Korzystając z obiektu turystycznego należy powstrzymać się od hałasowania.
 7. Zabrania się korzystania na terenie obiektu turystycznego z otwartego ognia – za wyjątkiem miejsc przeznaczonych do palenia ognisk.
 8. Zabrania się puszczania luzem zwierząt domowych.

W miejscach funkcjonujących jako Miejsca Postoju Pojazdów, oprócz zasad wymienionych w § 1 obowiązują dodatkowe obostrzenia:

 1. Parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
 2. Manewrujący pojazdem po terenie miejsca postoju kierujący zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 3. Zabrania się dokonywania na terenie miejsca postoju jakichkolwiek napraw i czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, a także jego mycia i sprzątania.
 4. Zabrania się pozostawiania pojazdu w sposób utrudniający innym użytkownikom korzystanie z udostępnionego obiektu.
 5. Zabrania się parkowania na terenie obiektu pojazdów (w tym przyczep kempingowych) na okres dłuższy niż 24 godziny.

W miejscach wyznaczonych jako miejsca palenia ognisk, oprócz zasad wymienionych w § 1, obowiązują zasady dodatkowe:

 1. Ogień wolno palić wyłącznie osobom pełnoletnim.
 2. Ogień wolno palić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu palenisku.
 3. Ognia nie wolno pozostawiać bez stałego nadzoru osoby dorosłej.
 4. Zabrania się palenia ognia o wysokości płomienia powyżej 1 metra.
 5. Drewno na rozpalenie ogniska należy przynieść ze sobą.
 6. Po zakończeniu palenia ognia, palenisko należy starannie i skutecznie zagasić wodą, a miejsce palenia pozostawić w należytym porządku.
 7. Zabrania się wrzucania do ognia odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
 8. Osoby palące ogień zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego stosownymi przepisami prawa.
 9. Miejsce palenia ognia może być czasowo zamykane – ze względu na zwiększone zagrożenie pożarowe terenów leśnych.

W miejscach wyznaczonych jako Szlaki Konne, oprócz zasad wymienionych w § 1 obowiązują dodatkowo:

 1. Szlak Konny przeznaczony jest wyłącznie do rekreacyjnej jazdy wierzchem.
 2. Szlak konny ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem szlaku.
 3. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci użytkują szlak na odpowiedzialność dorosłego opiekuna.
 4. Podczas wyprzedzania i/lub omijania innych użytkowników szlaku obowiązuje ruch prawostronny
 5. Poruszanie się po szlaku konnym jest dozwolone od świtu do zmroku.