Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

W celu wprowadzenia jednolitych standardów realizacji prac we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzono do stosowania „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” (OSTWPL).

Standaryzacja procesów planowania, przygotowania postępowań o zamówienia publiczne oraz odbioru prac leśnych powinna pozytywnie wpłynąć na transparentność procesów i równe traktowanie wykonawców. W związku z powyższym udostępniamy do pobrania załącznik do decyzji nr 57 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regionalnego opisu standardu
technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.