Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej

Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych. Może być ochroną ścisłą lub częściową.

Na terenie Nadleśnictwa Resko zidentyfikowano ponad 280 gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną prawną. Dodatkowo ustanowiono strefy ochronne dla gniazd bielika (Haliaeetus albicilla), bociana czarnego (Ciconia nigra), orlika krzykliwego (Aquila pomarina) i włochatki zwyczajnej (Aegolius funereus) o łącznym zasięgu 465,29 ha.

Na zdjęciu autorstwa Henryka Janowskiego widoczny jest bielik

Popielica szara (Glis glis)

Popielica szara jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem podlegającym ścisłej ochronie. Jej ostoje stwierdzono na terenie leśnictwa Dąbie i Płoty w latach 90. ubiegłego wieku.

Najczęściej spotykana jest w drzewostanach bukowych i lasach mieszanych. Popielice szare są aktywne nocą, dzień przesypiając w kryjówkach. Poruszają się prawie wyłącznie w koronach drzew, bardzo zwinnie przebiegając po gałęziach i przeskakując między nimi. Gniazda ze świeżych liści zakładane są w dziuplach. Podstawowym pokarmem popielic są owoce i nasiona drzew. Ich rozród uzależniony jest od obfitości pożywienia. W latach, kiedy dominujący gatunek drzewa (buk, dąb lub grab) nie owocuje, popielice praktycznie nie przystępują do rozrodu. Późnym latem lub wczesną jesienią popielice szare zapadają w sen zimowy. Wówczas schodzą z drzew na ziemię i zakopują się w niej na głębokość do 50 cm. Hibernują zwinięte w kłębek, przykryte ogonkami.

Dla jakości życia popielic istotne znaczenie ma odpowiednie zwarcie drzewostanu. Ważne jest więc prowadzenie odpowiedniej gospodarki leśnej w drzewostanach zasiedlanych przez tego gryzonia. Zabiegi wykonuje się z zachowaniem zasady pozostawiania drzew dziuplastych i ochrony gatunków podszytowych. 

W Nadleśnictwie Resko kilkukrotnie wywieszano sztuczne schronienia (budki) dla popielic. Tutejsze popielice były także odławiane i przesiedlane do Puszczy Bukowej pod Szczecinem.

Na zdjęciu autorstwa M. Jurczyszyna widoczna jest popielica

Na zdjęciu autorstwa Ewy Simonowicz-Woźniewicz widoczna jest kontrola schronów dla popielic