O nadleśnictwie

W obecnym kształcie Nadleśnictwo Resko zostało utworzone 01.01.1972 r. z połączenia dawnych Nadleśnictw Resko Wschód i Resko Zachód, które powstały w 1959 roku. W okresie przedwojennym lasy Nadleśnictwa Resko stanowiły własność prywatną, głównie dużych majątków ziemskich.

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Straż Leśna

Aby zrozumieć konieczność istnienia Straży Leśnej należy spojrzeć w przeszłość, w historię ochrony zasobów leśnych. W czasach rzymskich las był chroniony „dla potęgi imperium". Historia Straży, zajmującą się ochroną lasu, zwierzyny i innych dóbr leśnych sięga początków państwowości. W dziejach do ochrony lasu zatrudniano strażników, strzelców i innych funkcjonariuszy leśnych.

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Resko ochroną konserwatorską objętych jest 10 obiektów dziedzictwa kulturowego

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.