Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody tworzy się dla zachowania w stanie niezmienionym ekosystemów uznawanych za naturalne, zapewniających różnorodność genetyczną organizmów oraz regenerację procesów ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody ustanawia się pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne mają ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Użytkami ekologicznymi ustanawia się zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej

Siedliska przyrodnicze

Dyrektywa siedliskowa programu Natura 2000 określa typy siedlisk przyrodniczych, które są zagrożone wyginięciem w Europie i zobowiązuje państwa Unii Europejskiej do ich ochrony

Ekosystemy referencyjne

Zgodnie z wymogami zasad certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC (Forest Stewardship Council) zostały wyznaczone ekosystemy referencyjne (wskaźnik 6.4.1)

Miejsca kultury i pamięci

Na terenie Nadleśnictwa Resko ochroną konserwatorską objętych jest 10 obiektów dziedzictwa kulturowego