Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedliska przyrodnicze

Dyrektywa siedliskowa programu Natura 2000 określa typy siedlisk przyrodniczych, które są zagrożone wyginięciem w Europie i zobowiązuje państwa Unii Europejskiej do ich ochrony

W wyniku prac inwentaryzacyjnych, przeprowadzonych w latach 2006 - 2007 na terenie Nadleśnictwa Resko, zidentyfikowano 3862 ha siedlisk przyrodniczych. Największą powierzchnię zajmują łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe (91E0b) – 49% i grąd subatlantycki (9160) – 39%.

Na zdjęciu autorstwa Ewy Simonowicz-Woźniewicz widoczna jest buczyna

Lista siedlisk przyrodniczych