Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Resko gospodaruje obecnie na powierzchni 19 922 ha, z czego grunty leśne stanowią 18 953 ha. Lasy Nadleśnictwa zgodnie z Regionalizacją Przyrodniczo-Leśną na podstawach ekologiczno-fizjograficznych położone są w I Krainie Bałtyckiej w zachodniej części 4 Dzielnicy Pobrzeża Słowińskiego mezoregionie Równiny Słupskiej obejmującej swym zasięgiem obręb leśny Resko Wschód oraz znaczną część obrębu Resko Zachód.

      Jedynie północno - zachodnia część obrębu  Resko Zachód położona na zachód od rzeczki  Uklei i do jej ujścia do rzeki Regi i dalej na północny zachód położona jest w 2 Dzielnicy Niziny Szczecińskiej w mezoregionie Równin Szczecińskich


 

Typy siedliskowe lasu

    Najliczniej występującym typem siedliskowym lasu jest Las Mieszany Świeży - 34,4%. Mimo iż siedliska lasowe (52,7%) zajmują większą powierzchnię niż borowe (39%) to gatunkiem dominującym jest sosna.  Tworzy ona w większości drzewostany z domieszką  buka i dębu.


    Znaczny udział w drzewostanach Nadleśnictwa ma olcha (12,4%), która występuje na siedliskach wilgotnych i bagiennych co stwarza utrudnione warunki dla gospodarki leśnej. Prawie 28% powierzchni Nadleśnictwa zajmują siedliska wilgotne i bagienne.

 

 Warunki klimatyczne

      Cechą charakterystyczną klimatu Nadleśnictwa jest późne i chłodne lato, opóźniona i łagodna zima, małe roczne amplitudy temperatur, duża ilość dni pochmurnych oraz stosunkowo duże roczne sumy opadów.

      Znaczący wpływ na lokalne warunki klimatyczne wywiera rzeźba terenu. Obszar nadleśnictwa , który obejmuje południowy skłon garbu morenowego ma korzystniejsze warunki niż położony w części północnej i wschodniej teren sandrowy.
       

      Niepokojącym zjawiskiem jest spadek liczby dni w roku z pokrywą śniegu oraz liczba  anomalii pogodowych powodujących szkody w drzewostanach , w tym pojawiające się cyklicznie  wiatry huraganowe  oraz rokroczne przymrozki późne wyrządzające szkody w uprawach.


Nadleśnictwo Resko w liczbach

  • Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 266 m3/ha
  • Rocznie pozyskanie grubizny wynosi ok. 106 tys. m3
  • Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 59 lat.
  • Przeciętna powierzchnia leśnictwa wynosi około 1.530 ha