Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020

IYPH 2020 pod hasłem „Chroniąc rośliny - chronisz życie”

W grudniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (zwanym dalej „IYPH 2020”) i zaprosiło Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), we współpracy z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin (IPPC), do zorganizowania Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny - chronisz życie” (ang. Protecting Plants, Protecting life). Głównym celem IYPH 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

Lasy Państwowe, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną i tym samym chroniąc polskie lasy przed licznymi zagrożeniami ze strony czynników biotycznych i abiotycznych, wpisują się w założenia Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Lasy Państwowe w ochronie zdrowia roślin:
1. Chronimy zasoby genowe rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych, a także zagrożonych gatunków roślin zielnych i zachowujemy kolekcje roślin. Przykładowe działania:
- działalność Leśnego Banku Genów,
- leśne arboreta i ogrody botaniczne,
- programy reintrodukcji i restytucji roślin np. cisa.
2. Prowadzimy programy czynnej ochrony cennych siedlisk oraz gatunków roślin zagrożonych wyginięciem np.:
- w borach chrobotkowych - bieżące usuwanie powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy poza obręb płatów siedliska przyrodniczego,
- w borach i lasach bagiennych - poprawa stanu ochrony siedliska poprzez poprawę warunków wodnych.
3. Prognozujemy występowanie zagrożeń lasów ze strony czynników biotycznych i abiotycznych.
4. Zabezpieczmy lasy przed szkodnikami, chorobami, uszkodzeniem przez zwierzynę. Przykładowe działania:
- mikoryzacja sadzonek drzew leśnych na szkółkach,
- zwalczanie szkodników owadzich w lasach,
- zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną.
5. Chronimy skutecznie las przed pożarami. Przykładowe działania:
- rozwijanie i udoskonalanie systemu przeciwpożarowego,
- modernizacje dróg przeciwpożarowych.
6. Realizując projekt małej retencji zatrzymujemy wodę w lesie, dzięki czemu przeciwdziałamy suszy.
7. Zwalczamy gatunki roślin inwazyjnych, chroniąc tym samym rodzime rośliny, np.:
- zwalczanie czeremchy amerykańskiej.
8. Chronimy pszczoły - sprzymierzeńców roślin.
9. Sadzimy drzewa zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej dzięki czemu zapobiegamy niekontrolowanemu przemieszczaniu się różnych populacji drzew.
10. Sadząc coraz więcej gatunków drzew liściastych dbamy o poprawę zdrowotności lasów, zwiększamy ich różnorodność biologiczną i odporność na zmiany klimatu. Przykłady działań:
- przebudowa drzewostanów,
- sadzenie drzew i krzewów gatunków rodzimych zwiększających różnorodność biologiczną lasów.
11. Sadząc drzewa zwiększamy możliwość pochłaniania CO2 i produkcji O2 przez lasy oraz zwiększamy lesistość kraju:
- przebudowa drzewostanów,
- projekt rozwojowy LP: Leśne Gospodarstwa Węglowe.
12. Usuwamy śmieci z lasu.
13. Utrzymując lasy w zdrowiu dostarczamy na rynek ekologiczne produkty z nich pochodzące (drewno, płody runa leśnego itp.). Przykłady działań:
- projekt rozwojowy LP: Zdrowa żywność z Polskich Lasów.
14. Dbając o lasy stwarzamy możliwości do wypoczynku, sportu i rekreacji milionów Polaków, podkreślając jednocześnie, że przebywanie w lesie oddziałuje pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi. Przykłady działań:
- Akcje biegowe, rowerowe itp.