Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Baza nasienna Nadleśnictwa Resko według stanu na 1.1.2021 to:

- 11,01ha wyłączonego drzewostanu nasiennego świerka pospolitego,

- 10 drzew matecznych (sosna zwyczajna i świerk pospolity),

- 361,93ha gospodarczych drzewostanów nasiennych (sosnowych, świerkowych, modrzewiowych, dębowych, brzozowych i olchowych).

Uprawy pochodne w blokach zajmują 243,49ha, natomiast poza blokami 63,02ha.

Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną o łącznej powierzchni - 16,17 ha. Położona jest ona w obrębie Resko Zachód w oddz.  195i w miejscowości Miłogoszcz. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi - 10,41ha. Przeciętna roczna produkcja sadzonek to 2,4 mln szt.

Na zdjęciu widoczne są pokryte lodem sadzonki znajdujące na szkółce leśnej w Miłogoszczy

W szkółce produkowane są drzewa i krzewy leśnych gatunków. Nadleśnictwo w całości zabezpiecza potrzeby własne na materiał sadzeniowy, jak również corocznie sprzedaje sadzonki na potrzeby innych Nadleśnictw i klientów spoza Lasów.

Przeciętny rozmiar odnowień i zalesień wynosi około 160 ha. Jednym z ważnych działań hodowlanych jest przebudowa drzewostanów sosnowych, świerkowych oraz brzozowych rosnących na bogatych siedliskach leśnych. Wprowadzane są tam gatunki o większych wymaganiach glebowych jak dąb i buk wzbogacające i urozmaicające skład gatunkowy przebudowywanych drzewostanów, oraz zwiększające ich odporność na występowanie szkodników lasu.

Bogactwo i różnorodność siedlisk leśnych powoduje , że założone uprawy ,młodniki i drzewostany wymagają intensywnej pielęgnacji w celu uzyskania i utrzymania ich właściwego składu gatunkowego oraz zdrowotności . Zabiegi pielęgnacyjne w uprawach obejmują corocznie około 600 ha (pielęgnacja gleby, czyszczenia wczesne) i polegają głównie na likwidowaniu chwastów w uprawach najmłodszych, oraz usuwaniu zbędnych domieszek i kształtowaniu pokroju drzewek w uprawach starszych. W młodnikach i drzewostanach wykonuje się czyszczenia póżne i trzebieże na łącznej powierzchni około 1300 ha.