Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Resko gospodaruje obecnie na powierzchni 20009,50 ha, z czego grunty leśne stanowią 19045,42 ha. Lasy Nadleśnictwa zgodnie z Regionalizacją Przyrodniczo-Leśną na podstawach ekologiczno-fizjograficznych położone są w I Krainie Bałtyckiej w zachodniej części 4 Dzielnicy Pobrzeża Słowińskiego mezoregionie Równiny Słupskiej obejmującej swym zasięgiem obręb leśny Resko Wschód oraz znaczną część obrębu Resko Zachód.

Jedynie północno - zachodnia część obrębu  Resko Zachód położona na zachód od rzeczki  Uklei i do jej ujścia do rzeki Regi i dalej na północny zachód położona jest w 2 Dzielnicy Niziny Szczecińskiej w mezoregionie Równin Szczecińskich

Typy siedliskowe lasu

Najliczniej występującym typem siedliskowym lasu jest Las Mieszany Świeży - 34,4%. Mimo iż siedliska lasowe (52,7%) zajmują większą powierzchnię niż borowe (39%) to gatunkiem dominującym jest sosna.  Tworzy ona w większości drzewostany z domieszką  buka i dębu.
Znaczny udział w drzewostanach Nadleśnictwa ma olcha (12,4%), która występuje na siedliskach wilgotnych i bagiennych co stwarza utrudnione warunki dla gospodarki leśnej. Prawie 28% powierzchni Nadleśnictwa zajmują siedliska wilgotne i bagienne.

Warunki klimatyczne

Cechą charakterystyczną klimatu Nadleśnictwa jest późne i chłodne lato, opóźniona i łagodna zima, małe roczne amplitudy temperatur, duża ilość dni pochmurnych oraz stosunkowo duże roczne sumy opadów.

Znaczący wpływ na lokalne warunki klimatyczne wywiera rzeźba terenu. Obszar nadleśnictwa , który obejmuje południowy skłon garbu morenowego ma korzystniejsze warunki niż położony w części północnej i wschodniej teren sandrowy.  

Niepokojącym zjawiskiem jest spadek liczby dni w roku z pokrywą śniegu oraz liczba  anomalii pogodowych powodujących szkody w drzewostanach , w tym pojawiające się cyklicznie  wiatry huraganowe  oraz rokroczne przymrozki późne wyrządzające szkody w uprawach.

Nadleśnictwo Resko w liczbach

Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 266 m3/ha
Rocznie pozyskanie grubizny wynosi ok. 106 tys. m3
Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 59 lat.
Przeciętna powierzchnia leśnictwa wynosi około 1.530 ha