Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty

W celu zachowania zagrożonych wyginięciem lub rzadkich w skali Europy (niekoniecznie w skali Polski) gatunków roślin i zwierząt, zostały wytypowane gatunki i ich siedliska wymagające ochrony dla utrzymania różnorodności biologicznej Wspólnoty Europejskiej. Podstawą prawną tego rozwiązania jest kilka europejskich aktów prawnych w tym dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków oraz 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Polska zobowiązała się do ich wyznaczenia na swoim terytorium w Traktacie ateńskim z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Implementacja przepisów unijnych stanowiąca podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 nastąpiła z wprowadzeniem i wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sieć Natura 2000 tworzą:

  1. obszary specjalnej ochrony ptaków;
  2. specjalne obszary ochrony siedlisk;
  3. obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Na obszarze Nadleśnictwa Resko wytypowany został jeden obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty. W granicach zasiegu terytorialnego Nadleśnictwa Resko obszar Natura 2000 „Dorzecze Regi" zajmuje 3794,21 ha, z tego w zarządzie Nadleśnictwa Resko jest blisko 3143,74 ha.

Na zdjęciu lotniczym widoczny jest fragment dorzecza Regi

"Dorzecze Regi" PLH320049

Obszar obejmuje dolinę rzeki Regi wraz z jej dopływami - Starej Regi, Brzeźnickiej Węgorzy, Piaskowej, Sępólnej, Uklei, Rekowy i Mołstowej. Z łącznej długości 172 km, w obszarze znajduje się ok. 160 km długości Regi. Przez obszar obejmujący 15,2 tys. ha przepływają wody ze zlewni obejmującej 272,5 tys. ha.

Rzeka bezpośrednio uchodzi do Bałtyku, przepływając przez dobrze zachowane torfowiska, wilgotne łąki, lasy bukowe i grądy subatlantyckie. Na wysokości Łobza rzeka przełamuje się przez wzgórza moren czołowych w przeważającej części zalesione. W dalszym biegu przepływa przez moreny denne i pola sandrowe bogate w łąki i tereny uprawne z eutroficznymi jeziorami oraz lasami bagiennymi i łęgami.

Dolina Regi charakteryzuje się dużą różnorodnością rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt. Rzeka i jej dopływy są doskonałym miejscem dla bytowania reofilnych ryb karpiowatych oraz wędrówek tarłowych ryb anadromicznych w tym troci wędrownej (Salmo trutta m. Trutta) i łososia szlachetnego (Salmo salar). Bieg rzeki jest w kilku miejscach przegrodzony zabudową hydrotechniczną (elektrownie wodne) - trwają prace nad zbudowaniem przepławek dla ryb.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.