Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody tworzy się dla zachowania w stanie niezmienionym ekosystemów uznawanych za naturalne, zapewniających różnorodność genetyczną organizmów oraz regenerację procesów ekologicznych.

Rezerwaty odgrywają ważną rolę w krajowym systemie obszarów chronionych. Rezerwaty ustanawiane są zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a zakres ingerencji człowieka w przyrodę reguluje i określa plan ochrony opracowywany dla każdego rezerwatu. W zależności od celu ochrony istnieją różne typy rezerwatów: leśne, łąkowe, wodne, torfowiskowe, florystyczne, faunistyczne, krajobrazowe, przyrody nieożywionej.

 

Rezerwat przyrody Mszar koło Starej Dobrzycy
Leśnictwo Dobrzyca

Rezerwat podlegający ochronie czynnej powołany w 1976 roku, o powierzchni 11,17 ha. Celem ochrony dla rezerwatu jest zachowanie torfowiska wysokiego z typową roślinnością zespołów mszarnych (mszar kępowo-dolinkowy Sphagnetum magellanici, mszar wełniankowy Eriophoro vaginati–Sphagnetum, mszar bórbagnowy Ledo–Sphagnetum) oraz stanowiskami roślin chronionych m.in. bagnicy torfowej Scheuchzeria palustris i rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia). Podejmowane działania ochronne w rezerwacie to m.in. wykaszanie trzciny z zagrożonych powierzchni mszaru.

Na zdjęciu: Rezerwat przyrody Mszar koło Starej Dobrzycy


Rezerwat przyrody Rzeka Rekowa
Leśnictwo Płoty

Rezerwat utworzony w 2010 roku, o powierzchni 48,70 ha, w zarządzie Nadleśnictwa 46,42 ha. Celem ochrony dla rezerwatu jest zachowanie czystej wartkiej rzeki Rekowa z rzadkim krasnorostem Hildebrandtia rivularis objętym ochroną ścisłą stanowiącym wskaźnik czystości wód oraz zachowanie i utrzymanie przyległych olszowo-jesionowych lasów łęgowych, grądów na zboczach i roślinności źródliskowej.

Na zdjęciu: Rezerwat przyrody Rzeka Rekowa


Rezerwat przyrody Wiązy Reskie
Leśnictwo Płoty

Rezerwat ustanowiony w 2016 roku, o powierzchni 34,24 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest utrzymanie naturalnych procesów zachodzących w wyróżniających się pod względem fitocenotycznym i florystycznym lasach łęgowych i olsowych, w tym łęgów wiązowo-jesionowo-dębowych z licznymi starymi 100-160-letnimi wiązami szypułkowymi, będących biotopem rzadkiego na Pomorzu storczyka podkolana zielonawego (Platanthera chlorantha).

Na zdjęciu: Rezerwat przyrody Wiązy Reskie


Rezerwat przyrody Bagno Iglickie
Leśnictwo Iglice

Rezerwat uznany  w roku 2016, o powierzchni 46,04 ha. Celem ochrony przyrody jest  zachowanie torfowiska pojeziornego z rzadkim zespołem bobrka trójlistnego i torfowca obłego Menyantho trifoliatae – Sphagnetum teretis. Na terenie rezerwatu stwierdzono 3 taksony roślin z listy gatunków zagrożonych na Pomorzu Zachodnim – żłobika koralowego (Corallorhiza trifida), nerecznicę grzebieniastą (Dryopteris cristata) i ożankę nierównoząbkową (Teucrium scorodonia).

Na zdjęciu:  Rezerwat przyrody Bagno Iglickie