Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne mają ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Użytkami ekologicznymi ustanawia się zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów

Mogą to być: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Resko użytki ekologiczne zajmują powierzchnię 299,48 ha. Jest ich łącznie 66.