Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne mają ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Użytkami ekologicznymi ustanawia się zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów

Mogą to być: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Resko użytki ekologiczne zajmują powierzchnię 299,48 ha. Jest ich łącznie 66.Na zdjęciu widoczny jest strumień przepływający przez użytek ekologiczny